ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола як кожен нещодавно створений підрозділ (у 2016 році ІСТР відсвяткував своє 5-річчя) перебуває на стадії розвитку і зростання: ліцензовано нові спеціальності, створено лабораторії, розвивається міжнародна співпраця, зростає кількість студентів.

Особливість інституту полягає в тому, що він є багатопрофільним. ІСТР  здійснює підготовку фахівців з п’яти різних галузей знань (природничі науки, виробництво і технології, сфера обслуговування, управління та адміністрування, цивільна безпека) за п’ятьма спеціальностями:

 • «Екологія»,
 • «Технології захисту навколишнього середовища»,
 • «Туризм»,
 • «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»,
 • «Цивільна безпека».

Окрім того, ІСТР здійснює загальноосвітню підготовку студентів усіх спеціальностей з екології, охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

 

 

Директором інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола з моменту його заснування є доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мороз Олександр Іванович.

Після змін у структурі інституту функціонує п’ять кафедр, які виконують підготовку за п’ятьма спеціальностями та низкою магістерських програм.

 

Кафедра екології та збалансованого природокористування
(завідувач – д-р техн. наук, професор М.С.Мальований)

Бакалаврат за спеціальністю «Екологія»

Магістерські освітні програми:

 • «Екологія та охорона навколишнього середовища» 
 • «Екологічний контроль та аудит»

Магістерська освітньо-наукова програма:  «Екологія»

 

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
(завідувач  – д-р техн. наук, професор І.М.Петрушка).

Бакалаврат за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища»

Магістерська освітня програма:  «Прикладна екологія та збалансоване природокористування»

Магістерська освітньо-наукова програма: «Технології захисту навколишнього середовища»

 

Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів
(завідувач  – д-р екон.наук, професор С.В.Князь).

Бакалаврат за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Магістерські освітні програми:

 • «Комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів»
 • «Електронна комерція»
 • «Товарознавство та митна експертиза товарів»

 

Кафедра туризму

(завідувач  – д-р екон. наук, професор А.А.Теребух)

Бакалаврат за спеціальністю «Туризм»

Магістерські освітні програми:

 • «Туризм і рекреація»  
 • «Міжнародний туризм»

 

Кафедра цивільної безпеки

(завідувач – д-р техн. наук, професор О.А.Нагурський).

Бакалаврат за спеціальністю «Цивільна безпека»

Проект:  Магістерська освітня програма: «Цивільна безпека»

 

Надання якісних освітніх послуг забезпечує професорсько-викладацький колектив інституту, який нараховує 86 науково-педагогічних працівників, серед яких 16 докторів наук, професорів та 63 кандидатів наук (92% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені звання). Високий рівень фаховості викладачів підтверджують численні відзнаки Президента України, Міністерства освіти і науки України та інших міністерств і відомств, а також відзнаки Львівської політехніки.

В інституті велика увага приділяється науковій роботі та підвищенню наукової кваліфікації кадрів. Викладачі інституту беруть активну участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах і конференціях, публікують результати наукових досліджень у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, у тому числі виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. Зокрема розвиваються такі напрями наукових досліджень:

 • Екологічні технології – створення нового покоління інформаційно-вимірювальних технологій для експрес-контролю середовищ, розроблення методів і засобів очищення питної води, водних стоків, технології використання природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії тощо.
 • Екологічний моніторинг – оцінювання якості води та динаміки змін водних екосистем, дослідження токсикогенних забруднень ґрунтів важкими металами та їх солями в західному регіоні України, моніторинг гідросфери природних заповідників, моніторинг довкілля для підвищення екологічної безпеки виробництв і забезпечення сталого розвитку регіону.
 • Інформаційні системи в екології і туризмі – створення інформаційних систем фонового екологічного моніторингу та комп'ютерної екологічної безпеки водних об'єктів Львівщини, геоінформаційне  забезпечення підприємств туристичної галузі.

 Для проведення наукових досліджень та навчання студентів інститут має у своєму розпорядження низку навчально-наукових лабораторій.

Університетська лабораторія відновлюваних джерел енергії створена відповідно до умов гранту, в якому брали участь Краківська політехніка і Львівська політехніка. Загальною метою проекту було створення на базі нашого університету сучасної системи приготування гарячої води для побутових потреб з відновлюваними джерелами енергії, що використовуються для виробництва теплової енергії. Цікавим є те, що управління роботою обладнання здійснюється через інтернет в режимі «он-лайн». Сучасна система управління та балансу енергії дозволяє застосовувати установку як лабораторію для дистанційного навчання та навчальну базу для студентів, так і для навчання представників малого та середнього бізнесу, що займаються відновлюваними джерелами енергії.

Науково-дослідна лабораторія «НДЛ–113» сертифікована для проведення вимірювань, має свідоцтво про атестацію, видане Львівським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації. Ця лабораторія, окрім наукових досліджень, виконує різноманітні вимірювання (параметрів води, стоків, грунтів, водних середовищ щодо їх відповідності існуючим екологічним нормативам); сертифікаційні випробування лакофарбових матеріалів; товарів побутової хімії; товарів парфумерно-косметичної продукції; гірничо-хімічної сировини (сірка); мінеральних добрив та пестицидів; проводить екологічну експертизу; надає комплексні науково-технічні послуги з розроблення і впровадження передових технологій та технічних умов на продукцію, а також інформаційно-консультативні, навчально-методичні та експертні послуги.

Навчально-наукова лабораторія екологічного контролю та експертизи обладнана рентгенофлюоресцентним аналізатором Expert3L, призначеним для вивчення кількісного та якісного хімічного складу речовини (діапазон визначення хімічних елементів Na натрій – U уран). Основні напрями досліджень: вивчення стану води за аналізом її хімічного складу; аналіз якості очищення води за допомогою фільтрів та електролізу; аналіз хімічного складу нанорозмірних структур для використання в приладах моніторингу стану довкілля та в альтернативних джерелах живлення; визначення елементного складу деталей машин, марок сталей, легування; аналіз хімічного складу ґрунтів; дослідження компонентного складу скла; розроблення методик дистанційно-керованого пробовідбору взірця водного середовища та експрес-оцінювання його хімічного складу; дослідження компонентного складу природних мінералів; тощо. 

Для реалізації природоохоронної діяльності, утвердження засад сталого розвитку, інформаційного та комп’ютерного забезпечення екологічного моніторингу, цивільної безпеки, розвитку туризму і підприємництва у регіоні та в Україні загалом потрібні спеціалісти. Наш інститут здійснює навчання таких фахівців з ґрунтовною комп’ютерною та екологічно-економічною підготовкою, які б могли працювати у різних сферах, зокрема у державних структурах; в органах місцевого самоврядування; в екологічних інспекціях; на промислових підприємствах; у сільському та лісовому господарстві; у туристичному бізнесі; у санаторно-курортних закладах; науково-дослідних і навчальних установах.