ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Наукові напрями кафедри:

 • трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів;
 • розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.

Опубліковані монографії:

 1. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю [монографія] / за наук. ред. д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 372 с.
 2. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с.
 3. Scientific basis harmonize legislative and regulatory support the economy in the context of Europe: Monograph, edited by P.M.Skrypchyk. – Podhajska: NUWMNRU, 2015. – 292 p.
 4. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб'єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / колектив авторів; за наук. ред. М.С. Мальованого. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
 5. Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах: монографія / за загальною редакцією д-ра екон. наук А.М. Штангерта і д-ра екон. наук А.П. Левітської. – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – 372 с.
 6. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с.
 7. Інтелектуалізація інвестиційних процесів в контексті розвитку торговельного підприємництва: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2017. - 496 с.

Опубліковані статті у виданнях, що індексуються у базах даних SCOPUS і Web of Scienсe:

 1. Фарат О. В. Інноваційні напрями розвитку та оптимізації інвестиційного потенціалу Львівщини / Олександра Володимирівна Фарат. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2014. – С. 287–293. SCOPUS
 2. Князь С.В. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С.В. Князь, Г.Й. Лучко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168). – С. 347-353. SCOPUS
 3. Князь С.В. Обґрунтування необхідності створення трансферних систем промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 16-24. SCOPUS
 4. Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7 (169). – С. 57-65. SCOPUS
 5. Князь С.В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171). SCOPUS
 6. Фарат О. В. Оцінювання факторів впливу на формування на розвиток кластерів / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 201–205. SCOPUS
 7. Фарат О. В. Методичні підходи до ідентифікації конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О. В. Фарат, І. О. Красілич // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 214–222. SCOPUS
 8. Фарат О. В. Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О. В. Фарат, В. П. Залуцький. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 229–237. SCOPUS
 9. Фарат О. В. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О. В. Фарат, І. О. Красілич. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 194–201. SCOPUS
 10. Фарат О.В. Принципи розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – С. 205–213. SCOPUS
 11. Фарат О.В. Система виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств за рахунок інноваційних кластерів / О. В. Фарат, Н. Т. Гринів // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – С. 478–488. SCOPUS
 12. КнязьС. В., Георгіаді Н. Г., Красілич І. О. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11), ч.  – C. 34–42. Web of Science

Опубліковані статті, що індексуються у інших науково-метричних базах даних:

 1. Князь С.В. Концептуальні засади створення трансферних систем підприємства / С.В. Князь, В.В. Косовська // Молодий вчений. – 2015. – № 4 (19). – С. 74-77. Index Copernicus
 2. Князь С.В. Обгрунтування функцій трансферної системи підприємства на основі аналізу основних видів ресурсів / С.В. Князь // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 182-193. Index Copernicus
 3. Князь С.В. Методи реалізації трансферу ресурсів промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Молодий вчений. – 2016. – № 1 (28). – С. 69-75. Index Copernicus
 4. Князь С.В. Особливості обліку процесу реалізації товарів у кредит [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Економіка та суспільство. – 2017. - №8. – Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua Index Copernicus
 5. КнязьС.В. Проблеми обліку доходів та витрат торговельних підприємств  [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5425 Index Copernicus
 6. Князь С.В. Сутність експортного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Ефективна економіка. – 2017. - № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua Index Copernicus
 7. Князь С.В. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». Серія: економічні науки. – 2017. - № 3. – С. 25-30. Index Copernicus
 8. Косовська В.В. Оцінка економічної ефективності трансферу технічних інновацій. / Косовська В.В. // Економічний простір, №110, 2016р., С.209-222. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 9. Косовська В.В. Вплив інноваційного напряму трансферної системи на комерційну діяльність підприємства. / Косовська В.В. // Науковий огляд, №5 (26), 2016р.,  С. 13-25. (Міжнародна представленість та індексація журналу: РІНЦ, WorldCat, Google Scholar, BASE, OAJI,Polish Scholarly Bibliography, CiteFactor ).

Викладачі  і аспіранти кафедри, які захистили дисертації в межах наукових напрямів кафедри:

 1. Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
 2. Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
 3. Яворська Н.П.
 4. Боровик О.Н.
 5. Федорчак О.Є.
 6. Комарницька Н.М.