ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Акредитація:

 Акредитовано бакалаврат зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інформація про викладачів кафедри ПЕЕТ, які забезпечують освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Наукові напрями кафедри:

 • трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів;
 • розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.

Опубліковані монографії:

 1. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю [монографія] / за наук. ред. д.е.н. С.В. Князя. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. – 372 с.
 2. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с.
 3. Scientific basis harmonize legislative and regulatory support the economy in the context of Europe: Monograph, edited by P.M.Skrypchyk. – Podhajska: NUWMNRU, 2015. – 292 p.
 4. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб'єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / колектив авторів; за наук. ред. М.С. Мальованого. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
 5. Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах: монографія / за загальною редакцією д-ра екон. наук А.М. Штангерта і д-ра екон. наук А.П. Левітської. – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – 372 с.
 6. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. Князя. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 366 с.
 7. Інтелектуалізація інвестиційних процесів в контексті розвитку торговельного підприємництва: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2017. - 496 с.
 8. Формвання збалансованої системи оцінювання підприємств ринку харчової продукції на основі стандарту НАССР: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2020. - 114 с.

Опубліковані статті у виданнях, що індексуються у базах даних SCOPUS і Web of Scienсe:

 1. Фарат О. В. Інноваційні напрями розвитку та оптимізації інвестиційного потенціалу Львівщини / Олександра Володимирівна Фарат. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2014. – С. 287–293. SCOPUS
 2. Князь С.В. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С.В. Князь, Г.Й. Лучко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168). – С. 347-353. SCOPUS
 3. Князь С.В. Обґрунтування необхідності створення трансферних систем промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 16-24. SCOPUS
 4. Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7 (169). – С. 57-65. SCOPUS
 5. Князь С.В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С.В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171). SCOPUS
 6. Фарат О. В. Оцінювання факторів впливу на формування на розвиток кластерів / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 201–205. SCOPUS
 7. Фарат О. В. Методичні підходи до ідентифікації конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О. В. Фарат, І. О. Красілич // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 214–222. SCOPUS
 8. Фарат О. В. Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О. В. Фарат, В. П. Залуцький. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 229–237. SCOPUS
 9. Фарат О. В. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О. В. Фарат, І. О. Красілич. // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. – С. 194–201. SCOPUS
 10. Фарат О.В. Принципи розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – С. 205–213. SCOPUS
 11. Фарат О.В. Система виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств за рахунок інноваційних кластерів / О. В. Фарат, Н. Т. Гринів // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2016. – С. 478–488. SCOPUS
 12. КнязьС. В., Георгіаді Н. Г., Красілич І. О. Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11), ч.  – C. 34–42. Web of Science
 13. Kniaz, S. et al. (2020). Development of environmental management system by industrial enterprises. ARCTIC Journal, 73(3), 56–69.
 14. Heorhiadi N., Kniaz, S. et al. (2020).Methodical approach to the structural parameterization of forming the development strategy of national financial system. ARCTIC Journal, 73(3), 128-147.
 15. Kniaz, S. et al. (2020). Technology of enterprise potential management in the coordinate system of organizational development. ARCTIC Journal, 73(5), 28–46.
 16. Kniaz, S. et al. (2019). Monitoring of the System Informativity for Evaluating the Economic Efficiency of the Financial Sector Development Strategy https://openreviewhub.org/lea/paper-2019/monitoring-system-informativity-evaluating-economic-efficiency-financial-sector-0
 17. Kniaz S. et al. (2019). Monitoring of Business Structures: Criteria and Indicators https://ibima.org/accepted-paper/monitoring-of-business-structures-criteria-and-indicators/
 18. Kniaz S. et al. (2019). Resistance to Change and Market Challenges in the Corporate Governance System https://ibima.org/accepted-paper/resistance-to-change-and-market-challenges-in-the-corporate-governance-system/
 19. Kniaz S. et al. (2020). Review and Analysis of Cluster Development Theories as an Economic and Managerial Phenomenon https://ibima.org/accepted-paper/review-and-analysis-of-cluster-development-theories-as-an-economic-and-managerial-phenomenon/
 20. Kniaz S. et al. (2020). Managing the Competitiveness of Innovation Clusters https://ibima.org/accepted-paper/managing-the-competitiveness-of-innovation-clusters/

Опубліковані статті, що індексуються у інших науково-метричних базах даних:

 1. Князь С.В. Концептуальні засади створення трансферних систем підприємства / С.В. Князь, В.В. Косовська // Молодий вчений. – 2015. – № 4 (19). – С. 74-77. Index Copernicus
 2. Князь С.В. Обгрунтування функцій трансферної системи підприємства на основі аналізу основних видів ресурсів / С.В. Князь // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 182-193. Index Copernicus
 3. Князь С.В. Методи реалізації трансферу ресурсів промислових підприємств / С.В. Князь, В.В. Косовська // Молодий вчений. – 2016. – № 1 (28). – С. 69-75. Index Copernicus
 4. Князь С.В. Особливості обліку процесу реалізації товарів у кредит [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Економіка та суспільство. – 2017. - №8. – Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua Index Copernicus
 5. КнязьС.В. Проблеми обліку доходів та витрат торговельних підприємств  [Електронний ресурс] / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. – Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5425 Index Copernicus
 6. Князь С.В. Сутність експортного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Ефективна економіка. – 2017. - № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua Index Copernicus
 7. Князь С.В. Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках ЄС / У.Х. Бабірлі, С.В. Князь, О.П. Павленко // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». Серія: економічні науки. – 2017. - № 3. – С. 25-30. Index Copernicus
 8. Косовська В.В. Оцінка економічної ефективності трансферу технічних інновацій. / Косовська В.В. // Економічний простір, №110, 2016р., С.209-222. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 9. Косовська В.В. Вплив інноваційного напряму трансферної системи на комерційну діяльність підприємства. / Косовська В.В. // Науковий огляд, №5 (26), 2016р.,  С. 13-25. (Міжнародна представленість та індексація журналу: РІНЦ, WorldCat, Google Scholar, BASE, OAJI,Polish Scholarly Bibliography, CiteFactor ).

Викладачі  і аспіранти кафедри, які захистили дисертації в межах наукових напрямів кафедри:

 1. Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
 2. Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
 3. Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / О.В. Фарат. - Івано-Франківськ, 2020. - 39 с.
 4. Яворська Н.П.
 5. Боровик О.Н.
 6. Федорчак О.Є.
 7. Комарницька Н.М.