ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Дивізія промислової екології Королівського технологічного інституту (Стокгольм) Division of Industrial Ecologyof Royal Institute of Technology (Stockholm)

Веб-сайт: www.kth.sel

Співпраця в межах міжуніверситетської угоди про співробітництво в навчальній та науковій сфері.


Департамент інжинірингу земельних та водних ресурсів Королівського технологічного інституту (Стокгольм) Department of Landand Water Resources Engineering Royal Institute of Technology (Stockholm)

Веб-сайт: www.kth.sel

Співпраця в межах гранту «Research collaboration in the field of water and wastewater treatment between universities of Sweden, Poland and Ukraine»


Департамент інжинірингу продукції Королівського технологічного інституту (Стокгольм) Department of Production Engineeringof Royal Institute of Technology (Stockholm)

Веб-сайт: www.kth.sel

Співпраця в межах гранту «Life cycle management and sustainability in th eBaltic region»


Факультет інженерії навколишнього середовища Краківської політехніки ім.Тадеуша Костюшко Faculty of Environmental Engineering of Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology

Веб-сайт: www.pk.edu.pl

Співпраця в межах гранту «Research collaboration in the field of water and wastewater treatment between universities of Sweden, Poland and Ukraine»


Факультет машинобудування Краківської політехніки ім.Тадеуша Костюшко Faculty of Mechanical Engineering of Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology

Веб-сайт: www.pk.edu.pl

Співпраця в межах гранту «Budowa nowoczesnej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii w Politechnice Lwowskiej, jako bazy kształcenia dydaktycznego i praktycznego dla grupy MŚP z obszaru Ukrainy Zachodniej.»


Кафедра біотехнології навколишнього середовища Сілезької політехніки Environmental Biotechnology Department of Silesian University of Technology

Веб-сайт: www.polsl.pl

Співпраця в межах гранту «Research collaboration in the field of water and wastewater treatment between universities of Sweden, Poland and Ukraine».


Кафедра технології жирів та детергентів Гданської політехніки Department of Fats and Detergents Technology of Gdansk University of Technology

Веб-сайт: www.pg.gda.pl

Співпраця в межах гранту «Research collaboration in the field of water and wastewater treatment between universities of Sweden, Poland and Ukraine»


Кафедра матеріалів та наук про навколишнє середовище Гуманітарного університету в Бєльско-Бяла Faculty of Materials and Environment Sciences of Universityof Bielsko-Biala

Веб-сайт: www.ath.bielsko.pl

Співпраця в межах гранту «Research collaboration in the field of water and wastewater treatment between universities of Sweden, Poland and Ukraine»


Кафедра хімічної та процесової інженерії Жешувської політехніки ім. Ігнація Лукашевича Department of Chemical and Process Engineering of Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology

Веб-сайт: www.prz.edu.pl

Проведення спільних наукових досліджень, спільна публікація отриманих наукових результатів.


Кафедра екології та захисту навколишнього середовища Технічного університету Варни Ecologyand Environmental Protection Department of Technical University of Varna

Веб-сайт: www.tu-varna.bg

Співпраця в межах організації спільних міжнародних конференцій «Устойчивое развитие — проблемы и решения».


Кафедра промислової екології Бєлгородського державного технологічного університету ім. В.Г.Шухова Department of Industrial Ecologyof Belgorod Shukhov State Technology University

Веб-сайт: www.bstu.ru

Проведення спільних наукових досліджень, спільна публікація отриманих наукових результатів.


Кафедра фізичної хімії Кубанського державного університету Department of Physical Chemistry of Kuban State University

Веб-сайт: www.kubsu.ru

Співпраця в межах гранту «Моделювання транспортних властивостей іонообмінних матеріалів для оптимізації процесів переносу одно- та двозарядних іонів»


Еколого-економічний факультет Одеського державного екологічного університету Ecological and economic faculty of Odessa State Environmental University

Веб-сайт: www.odeku.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, спільне написання підручників.


Кафедра екології Національного гірничого університету Department of Ecology of National Mining University

Веб-сайт: www.nmu.org.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти


Науково-навчальний інститут рослинництва, екології та біотехнологій Національного університету біоресурсів і природокористування України Education and Research Institute of Plant Science, Environment and Biotechnology of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Веб-сайт: www.nubip.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, написання спільних підручників, проведення спільних досліджень та спільна публікація результатів


Факультет екології та природокористування Національного університету водного господарства та природокористування Faculty of Еcology and Nature resources use of Environment and Biotechnology of National University of Water Management and Nature Resources

Веб-сайт: www.nuwm.rv.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти.


Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

Веб-сайт: www.dea.gov.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти.


Кафедра прикладної екології і охорони природного середовища Донецького національного технічного університету Department of Applied Ecology and Environment Hrotection of Donetsk national technical university

Веб-сайт: www.donntu.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти.


Кафедра екології Національного авіаційного університету Department of Ecology of National Aviation University

Веб-сайт: www.nau.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, обмін студентськими практиками, керівництво магістерськими програмами.


Кафедра прикладної екології та технології природних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Department of Ecology and Plant Polymers Technology of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

Веб-сайт: www.kpi.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти.


Кафедри екології Національного лісотехнічного університету України Department of Ecology of National Forestry University of Ukraine

Веб-сайт: www.nltu.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, взаємна участь в роботі Державних атестаційних комісій.


Кафедра радіоекології та екологічної безпеки Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості Department of Radiology and Environmental Safety of Sevastopol National University of Nuclear Energy and Industry

Веб-сайт: www.sinp.com.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти.


Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Ecological Safety and Natural Management department of Kremenchuk Mykhailo Ostohradskyi National University

Веб-сайт: www.kdu.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, проведення спільних досліджень та спільна публікація результатів, керівництво дисертаційними дослідженнями, обмін студентськими практиками.


Кафедра екології та охорони навколишнього середовища Ужгородського національного університету Department of Ecology and Environment Protection of Uzhhorod National University

Веб-сайт: www.univ.uzhgorod.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти.


Кафедра екології Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка Department of Ecology of Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University

Веб-сайт: www.pntu.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, спільна робота над стандартами вищої освіти.


Кафедра екології Житомирського державного технологічного університету Department of Ecology of Zhytomyr State Technological University

Веб-сайт: www.ztu.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, спільна робота над стандартами вищої освіти, керівництво аспірантами.


Кафедра екологічної безпеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Department of Environmental Safetyof V.N. KarazinKharkiv National University

Веб-сайт: www.univer.kharkov.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, спільна робота над стандартами вищої освіти.


Кафедра екології Херсонського державного аграрного університету Department of Ecology of Kherson State Agrarian University

Веб-сайт: www.ksau.kherson.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, спільна робота над стандартами вищої освіти.


Кафедра прикладної екології Сумського державного університету Department of Applied Ecology of Sumy StateUniversity

Веб-сайт: www.sumdu.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти.


Кафедра екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Department of Ecology of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Веб-сайт: www.nung.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти.


Кафедра хімії та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету Department of Ecology and Ecological Security of Vinnytsia National Technical University

Веб-сайт: www.vntu.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти.


Кафедра інженерної екології міст Харківської національної академії міського господарства Department of Engineering ecology of cities of Kharkov national academy of municipal economy

Веб-сайт: www.kname.edu.ua

Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти, спільна участь в гранті, «Research collaboration in the field of water and wastewater treatment between universities of Sweden, Poland and Ukraine», спільна робота над стандартом Мінмолодьспорту України.