ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Наукова робота кафедри направлена на розроблення інженерних методів захисту довкілля для забезпечення збалансованого розвитку суспільства. Основний науковий напрямок – природоохоронні технології з використанням природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії. На кафедрі розвиваються такі наукові напрямки досліджень:

 • Використання природних дисперсних сорбентів у природоохоронних технологіях.
 • Теоретичні основи природоохоронних технологій очищення рідинних середовищ адсорбційними методами.
 • Очищення поверхневих вод від нафтових забруднень адсорбційними методами.
 • Адсорбційні процеси очищення стоків від органічних розчинників.
 • Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах.
 • Оцінка екологічного ризику забруднення довкілля.
 • Оцінка впливу на довкілля гірничохімічних виробництв.
 • Екологічна безпека безвідходних технологій переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів.
 • Екологічна безпека харчових виробництв (очищення стічних вод, утилізація відходів).
 • Оцінка впливу мінеральних добрив на навколишнє природне середовище.
 • Технології капсулювання мінеральних добрив плівками на основі полімерних матеріалів та природних дисперсних сорбентів.
 • Очищення дренажних вод полігонів твердих побутових відходів.
 • Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива.
 • Використання природних сорбентів для попередження забруднення довкілля розвитком птахівництва.
 • Басейновий принцип управління екологічною безпекою поверхневих водойм.
 • Використання рослинних відходів та водної біоти для виробництва енергоносіїв.
 • Комплексне виробництво та комбіноване використання відновлювальних джерел енергії.
 • Використання техногенних відходів та капсульованих форм комплексних добрив для ремедіації та біологічної рекультивації порушених земель.

За цими тематиками захищено 3 докторські дисертації та 17 кандидатських дисертацій, опубліковано біля 800 статей та одержано 35 патентів. Виконано 8 госпдоговірних робіт.