ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальності
(код і назва)
Перелік конкурсних предметів Форма навчання
(денна, заочна)
101 Екологія 1. Українська мова
2. Біологія 
3. Історія України або Математика або Іноземна мова або Географія або Фізика або Хімія
денна, заочна

* Замість результатів ЗНО з української мови можуть використовуватись результати ЗНО з української мови та літератури 

Вступнику на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (молодший спеціаліст)

 

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти

Спеціальність Спеціалізація Терміни
навчання
Форма навчання
101 Екологія Екологія (освітньо-наукова програма) 2р. денна
Екологія та охорона навколишнього середовища 1р. 5м. денна
Екологічний контроль та аудит 1р. 5м. денна, заочна

Програми вступних випробувань з фахових дисциплін (магістр)

Документи для завантаження

 

Інформація вступникам

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» 

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» протягом чотирьох років студенти здобувають кваліфікацію «Бакалавр з екології» завдяки спеціальній освіті та професійній підготовці в галузі екології та захисту довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера), державне управління і контроль технологічної та екологічної діяльності.

Фахівець може займати такі первинні посади: технолог;  технік-еколог;  державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду;  інспектор з охорони природно-заповідного фонду;  інспектор з використання водних ресурсів;  громадський інспектор з використання та охорони земель;  консультант (в апараті органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;  стажист-дослідник в галузі природничих наук.

Наступні півтора року навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» студенти мають можливість отримати завершену вищу фахову освіту за спеціалізаціями:

 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • екологічний контроль та аудит. 

Кафедра екології та збалансованого природокористування готує фахівців за такими кваліфікаціями:

 • бакалавр з  екології;
 • магістр з екології за спеціалізацією «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
 • магістр з екології за спеціалізацією «Екологічний контроль та аудит»
 • на заключній стадії формування навчального процесу у співдружності з Поморською академією в Слупську (Польща) із отриманням подвійних дипломів магістрів з екології (українського диплому і диплому Євросоюзу) 

Навчальний процес на кафедрі направлений на розкриття, розвиток та удосконалення творчої особистості кожного студента, орієнтації його на вирішення завдань охорони довкілля.

Під час навчання студентів чекають заняття в спеціалізованих лабораторіях та комп’ютерних класах, знайомство із сучасними методами досліджень та аналізів, виробнича та наукова практика на передових високотехнологічних підприємствах, в ботанічних садах, в заповідниках, в наукових та навчальних установах Львівщини,  наукова робота під керівництвом відомих вчених, участь у навчальних грантах (вивчення окремих курсів в навчальних закладах Польщі), участь в художній самодіяльності, спортивних змаганнях, громадській діяльності; участь в студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном.  

За час навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, окрім циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки (українська та іноземна мова (за професійним спрямуванням), історія державності та культури України, філософія, політологія) та циклу дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика, вступ до фаху,  геологія з основами геоморфології, інженерна графіка, фізика, хімія з основами біогеохімії, біологія, метеорологія та кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство, аналітична хімія та фізико-хімічні методи аналізу, інформатика) студенти вивчають низку дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (заповідна справа, раціональне природокористування  та ресурсозбереження, техноекологія, екологія ландшафтів, екологія людини, загальна екологія, класична екологія, основи мікробіології, вимірювання та аналіз параметрів довкілля, екологічна безпека, економіка в галузі, енергозберігаючі технології, інженерна екологія, основи охорони праці та безпека життєдіяльності, основи наукових досліджень, основи розробки екобезпечних технологій,  екологічний моніторинг, агроекологія, екологічна експертиза, основи промислової екології, оцінка життєвого циклу, устаткування екологічно безпечних технологій, екологічний менеджмент та аудит), вивчення яких основане на широкому використанні комп’ютерної техніки та сучасних вимірювальних приладів, що дозволяє сформувати висококваліфікованих фахівців. Це підтверджується продовженням навчанням ряду бакалаврів, які закінчили кафедру, у вузах Польщі, Швеції, Сполучених Штатів Америки, Канади та ряду інших держав, де отримані ними за час навчання на кафедрі знання отримали високу оцінку.  

За час на навчання другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» студенти також вивчають навчальні дисципліни спеціальності (інтелектуальна власність, екологічна біотехнологія, нормування та прогнозування емісій промислових забруднень, методологія досліджень та моделювання процесів очищення промислових відходів, професійна та цивільна безпека,  утилізація промислових та побутових відходів, законодавство України в галузі природокористування, системи екоменеджменту та екоконцепція сталого розвитку), а також професійні дисципліни спеціалізацій. Для спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» - це такі дисципліни як бази даних в екології, інноваційні технології в екології, технологічні процеси охорони навколишнього середовища, технологічні та правові аспекти раціонального природокористування. Для спеціалізації «Екологічний контроль та аудит»  - це такі дисципліни як екологічні вимірювально-інформаційні технології, оцінка впливу на навколишнє середовище, управління проектами в екології, екологічне інспектування, екологічне управління, екологічний контроль.

Отримані знання дозволяють їм на високому рівні виконати і захистити магістерську кваліфікаційну роботу і забезпечують успішну кар’єру в майбутній роботі. 

Що ми чекаємо від студентів

 • любові до Природи та своєї держави;
 • здатність адаптуватись до нових ситуацій та самостійно приймати рішення;
 • здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
 • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та до­ся­гати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;
 • уміння описувати результати наукових досліджень в публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях;
 • активної громадської позиції. 

Фахові компетентності випускника--магістра  з екології за спеціалізацією  Екологія та охорона навколишнього середовища  :

 • знання наукових понять, теорій і методів в галузі екології та охорони довкілля, в обсязі, необхідному для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін;
 • детальне розуміння процесів, що протікають у екосистемах за умов сталого розвитку та техногенних стресів;
 • знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі екології та охорони навколишнього середовища;
 • уміння досліджувати екологічні проблеми, зумовлені антропогенними, техногенними та виробничими факторами впливу на стан навколишнього середовища;
 • вміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення щодо оцінки негативного впливу виробництва на навколишнє середовище;
 • здатність організувати роботу очисних споруд у відповідності з вимогами для забезпечення оптимального екологічного стану довкілля;
 • здатність розробити схеми для утилізації промислових та побутових відходів;
 • здатність розробити технологічні схеми, виконати технічні розрахунки усіх рівнів складності та виконати частину проектних робіт;
 • вміти розробляти стратегію і тактику управління екологічною ситуацією на різних рівнях задля стабілізації стану довкілля. 

Фахові компетентності випускника-- магістра з екології за спеціалізацією Екологічний контроль та аудит:

 • знання основ антропогенного навантаження на стан довкілля та вміння їх застосовувати на практиці;
 • уміння використовувати на практиці методологічні, нормативно-правові та методичні засади екологічного менеджменту та аудиту;
 • знання та володіння навичками роботи з екологічними вимірювально-інформаційними технологіями для вирішення задач контролю за станом навколишнього середовища;
 • уміння ідентифікувати екологічні правопорушення та здатність визначати розмір економічних збитків від забруднення довкілля та їх відшкодування;
 • знання методик визначення параметрів забруднення елементів навколишнього природного середовища та моделювання процесів очищення промислових забруднень;
 • знання компонентів екологічного управління, завдань та функцій органів управління;
 • знання сучасних методів та засобів екологічного контролю стану довкілля;
 • оцінити перспективи впровадження проектів господарської діяльності із врахуванням економічних пріоритетів розвитку регіону та динамічної адаптації (самовідновлення) екосистеми до антропогенного навантаження;
 • вмінь проводити оцінювання впливу діючого об’єкту господарської діяльності на стан довкілля;
 • здатність використовувати систему екологічної стандартизації, сертифікації та нормування антропогенного навантаження. 

Об'єкти діяльності

 • навколишнє природне, техногенне та соціальне середовище і його компоненти;
 • речовини, шкідливі для людини та навколишнього середовища;
 • об'єкти господарства;
 • атмосферні викиди;
 • стічні води (промислові та побутові);
 • тверді промислові та побутові відходи;
 • нормативна документація;
 • технологічні процеси, установки та обладнання (в т.ч. природоохоронні). 

Магістри з екології за спеціалізацією  Екологія та охорона навколишнього середовища  займати посади:

 • еколог
 • експерт з екології
 • інженер з охорони навколишнього середовища
 • інженер з відтворення природних екосистем
 • технолог
 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;

можуть працювати на посадах в: управлінні (департаменті) екології та природних ресурсів облдержадміністрації, відділі охорони довкілля на підприємствах, органах держспоживстандарту, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах. 

Магістри з екології за спеціалізацією Екологічний контроль та аудит можуть займати посади:

 • еколог
 • екологічний аудитор
 • інженер з природокористування
 • інспектор  з: охорони природи, охорони природно-заповідного фонду
 • фахівець з управління природокористуванням
 • консультант (в апараті органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; 

можуть працювати на посадах в: державній екологічній інспекції, відділі охорони довкілля на підприємствах, органах державного метрологічного нагляду, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, на митниці України. 

Установи, де працюють наші випускники

 • Виробничі підприємства України (екологи);
 • Контрольно-пропускні пункти Державного кордону України (екологи);
 • Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної держадміністрації;
 • Обласні Державні екологічні інспекції;
 • Санепідемстанції;
 • Науково-дослідні інститути;
 • Навчальні заклади (коледжі, інститути, університети, академії, середні школи). 

Установи, де вчились і вчаться наші випускники

 • Аспіранти Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів України;
 • Аспіранти університетів США (Університет Ідаго, Іллінойський університет);
 • Магістранти та аспіранти університетів Швеції (Королівський технологічний університет, Стокгольм);
 • Магістранти університетів Швейцарії (Технічний Федеральний університет, Лозанна).